ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Η τιμή διαμορφώνεται με βάση τις αναγραφόμενες τελικές τιμές του τελευταίου ισχύοντος ενδεικτικού τιμοκαταλόγου ανώτατων προτεινόμενων τιμών λιανικής πώλησης της Εταιρείας με την επωνυμία AIGLON ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 240-242, τ.κ. 15231, με Α.Φ.Μ. 094316817 (εφεξής «AIGLON A.E.» ή «AIGLON Α.Β.Ε.Ε.»), που έχει γνωστοποιηθεί στο Δίκτυο Διανομέων οχημάτων ΑΜΙ (εφεξής «μικρο – αυτοκίνητο»).
  2. Ο ενδεικτικός αυτός τιμοκατάλογος συντάχθηκε με βάση το ισχύον Τέλος Ταξινόμησης καθώς και όλους τους λοιπούς ισχύοντες φόρους – και πάσης άλλης φύσεως δασμούς και τέλη για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που, μέχρι την παράδοση του μικρο-αυτοκινήτου στον αγοραστή, μεταβληθεί είτε το Τέλος Ταξινόμησης είτε άλλοι δασμοί ή τέλη ή, γενικά, η φορολογία των εισαγόμενων μικρο-αυτοκινήτων, η παραγγελία θα ισχύσει με την τιμή του νέου ενδεικτικού τιμοκαταλόγου, που θα συνταχθεί και θα ισχύει σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές.
  3. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της παραγγελίας δεν καταστεί δυνατή λόγω ανωτέρας βίας ή από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας του Διανομέα, τότε η παραγγελία ματαιώνεται και παύει να ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλεται αποζημίωση στον αγοραστή από τη ματαίωση της παραγγελίας, η δε προκαταβολή ή το υπόλοιπο αυτής επιστρέφεται στον αγοραστή από την εταιρεία του Διανομέα, άτοκα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής ακυρώσει την παραγγελία προς Διανομέα που έχει τελικώς επιλέξει εντός 14 ημερών, για οποιονδήποτε λόγο που ανάγεται στο πρόσωπό του, το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται άτοκα σε αυτόν. Το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να επιστραφεί στον αγοραστή αλλά καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας σε περίπτωση που η παραγγελία αφορά μικρο-αυτοκίνητο ειδικών τεχνικών προδιαγραφών ή μικρο-αυτοκίνητο με εξοπλισμό ουσιωδώς διάφορο των συνήθων εισαγωγών του Διανομέα. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας η ένδειξη «Μικρο-αυτοκίνητο ειδικών τεχνικών προδιαγραφών» ή «Μικρο-αυτοκίνητο Ειδικού Εξοπλισμού».
  4. Το μικρο-αυτοκίνητο θα παραδοθεί στον αγοραστή μέσα σε 12 εργάσιμες ημέρες με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της παραγγελίας το σύνολο της παραγγελίας, ήτοι το μικρο-αυτοκίνητο συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του πακέτου εξατομίκευσης ή/και των αξεσουάρ, βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων της AIGLON Α.Ε. και έχει εξοφληθεί πλήρως η αξία του ή έχει υπογραφεί διακανονισμός για την αποπληρωμή του τιμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση που το μικρο-αυτοκίνητο δεν βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων της AIGLON Α.Ε., ο πελάτης θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης του μικρο-αυτοκινήτου από τον επίσημο συνεργάτη που έχει επιλέξει.. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση του μικρο-αυτοκινήτου μπορεί να επιμηκυνθεί εάν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή λόγοι που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας του Διανομέα.
  5. Με την παρούσα δήλωση παρέχω τη συγκατάθεσή μου, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, εφεξής «Κανονισμός» και της εφαρμοστέας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, από την υπεύθυνη επεξεργασίας εταιρεία προς την οποία απευθύνθηκα και η οποία αποτελεί μέρος του Δικτύου της AIGLON Α.Ε.. Έχω ενημερωθεί προηγουμένως και συγκατατίθεμαι στη συλλογή των σχετικών αρχείων και τη διατήρησή τους από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή συμβατικών προϊόντων και υπηρεσιών, για λόγους τιμολόγησης καθώς και για τον έλεγχο, την υποστήριξη, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή της Εταιρείας σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, που παρέχει.
    Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού. Ομοίως, ρητώς και εν πλήρει επιγνώσει συναινώ, ώστε τα προσωπικά μου δεδομένα να διαβιβάζονται από την Εταιρεία στον επίσημο εισαγωγέα προϊόντων ΑΜΙ στην Ελλάδα, ήτοι στην AIGLON Α.Ε., καθώς και στην κατασκευάστρια εταιρεία AUTOMOBILES CITROËN για λόγους που αφορούν σε όφελός μου όπως για την εξυπηρέτηση, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αναγκών ανακλήσεων, επανελέγχου κλπ..
    Ενημερώθηκα από την Εταιρεία ότι μπορώ, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσω τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στην λήθη»), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Περαιτέρω, ενημερώθηκα, ότι έχω το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων εντός του πλαισίου της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται, ότι η ανάκληση της συναίνεσης μπορεί να γίνεται με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επιφέρει αποτελέσματα μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά.