ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περιεχόμενα

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
 2. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας
  2.1. Κατηγορίες δεδομένων σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία
  2.2. Σκοποί επεξεργασίας και αποδέκτες των δεδομένων σας
 3. Ασφάλεια των δεδομένων άλλους
 4. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων άλλους
 5. Αλληλεπίδραση με άλλους ιστοτόπους
 6. Τα δικαιώματά σας
 7. Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής
 8. Επικοινωνήστε μαζί μας
  Ο παρών ιστότοπος https://amistore.citroen.gr/ ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία μας με την επωνυμία AIGLON ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 240-242, τ.κ. 15231, με Α.Φ.Μ. 094316817, εφεξής «AIGLON A.E.» ή «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας». Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, επισκέπτες ιστοσελίδων, ιδιώτες, καταναλωτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), εφεξής «ΓΚΠΔ», του Ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως ισχύει και της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων (Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, διότι εξηγεί πώς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υποδεικνύει ότι αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
  Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας (π.χ. μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών) είτε τηλεφωνικά, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
  • Όταν συμπληρώνετε τα δεδομένα σας που απαιτούνται για την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας μας (π.χ. όταν κάνετε μια online παραγγελία)
  • Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εισάγετε τα δεδομένα σας διαδικτυακά (π.χ. όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή συνδέεστε στον λογαριασμό σας).
 2. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας
  2.1. Κατηγορίες δεδομένων σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία
  Η Εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από εσάς μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ακολούθως:

Δεδομένα/κατηγορίες δεδομένων Σκοπός(οί)

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: τίτλος, ονοματεπώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), Δ.Ο.Υ.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κωδικός πρόσβασης (password), αριθμοί τηλεφώνου • Εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού)
  • Ενημέρωση για εμπορικές πληροφορίες και προσφορές για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας και ενέργειες μάρκετινγκ
  • Ηλεκτρονική παραγγελία οχήματος
  • Παροχή υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
  • Επικοινωνία βάσει των δικών σας προτιμήσεων
 3. Δεδομένα οχήματος: στοιχεία διαμόρφωσης του οχήματός σας • Παροχή πληροφοριών για το όχημά σας και την καταλληλότητά του για υπηρεσίες και προϊόντα μας
 4. Αρχεία καταγραφής στον υπολογιστή σας: Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα, λειτουργικό σύστημα, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας (στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης και τα πρότυπα διαδικτύου των χρηστών μας) Βελτιστοποίηση του παρόντος ιστοτόπου όσον αφορά την απόδοση του συστήματος, τη χρηστικότητα και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  Για αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιστοτόπου, για καλύτερη ενημέρωσή μας σχετικά με τις συμπεριφορές των χρηστών μας σε ολόκληρο τον ιστότοπο, ανάλυση των τάσεων και συλλογή δημογραφικών στοιχείων για τους χρήστες μας στο σύνολό τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και τις διαφημιστικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες μας (για παράδειγμα βελτιστοποίηση και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, παροχή πιο ελκυστικών ειδικών προσφορών και υπηρεσιών)
 5. Συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies https://amistore.citroen.gr/cookie-preferences/

Τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και αποτελούν συμβατική απαίτηση. Ως εκ τούτου, υποχρεούσθε να μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την αιτούμενη συμβατική υπηρεσία. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών.

2.2. Σκοποί επεξεργασίας και αποδέκτες των δεδομένων σας
Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα κατά νόμο ελάχιστα, απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας είτε με τη ρητή συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε είτε για την εκτέλεση σύμβασης ή προ-συμβατικής σχέσης μαζί σας είτε για την εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού μας συμφέροντος, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει και να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που δρουν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και η διαχείριση των βάσεων δεδομένων στις οποίες αυτά θα αποθηκεύονται θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και επί τη βάσει συγκεκριμένων νομικών βάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας επί τη βάσει των κατωτέρω νομικών βάσεων και τα γνωστοποιούμε για τους παρακάτω σκοπούς στους ακόλουθους αποδέκτες κατά περίπτωση:
Α. Για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, όπως:
Δεδομένα/κατηγορίες δεδομένων Σκοπός(οί) Αποδέκτης(ες)

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: τίτλος, ονοματεπώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), Δ.Ο.Υ.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κωδικός πρόσβασης (password), αριθμοί τηλεφώνου Εγγραφή και διαχείριση λογαριασμού AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
  Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.
 3. Δεδομένα ταυτοποίησης: τίτλος, ονοματεπώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), Δ.Ο.Υ.
 4. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κωδικός πρόσβασης (password), αριθμοί τηλεφώνου Ηλεκτρονική παραγγελία οχήματος AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
  Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.
 5. Δεδομένα οχήματος: Αριθμός πλαισίου (VIN) Παροχή πληροφοριών για το όχημά σας και την καταλληλότητά του για υπηρεσίες και προϊόντα μας AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
  Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.

Β. Για σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, περ. α’ του ΓΚΠΔ, εκτός εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ), όπως:
Δεδομένα/κατηγορίες δεδομένων Σκοπός(οί) Αποδέκτης(ες)

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: τίτλος, ονοματεπώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), Δ.Ο.Υ.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κωδικός πρόσβασης (password), αριθμοί τηλεφώνου • Ενημέρωση για εμπορικές πληροφορίες και προσφορές για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας και ενέργειες μάρκετινγκ

• Επικοινωνία βάσει των δικών σας προτιμήσεων
AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.

Γ. . Για σκοπούς που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, περ. στ’ του ΓΚΠΔ, εκτός εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε (άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ), όπως:

Δεδομένα/κατηγορίες δεδομένων Σκοπός(οί) Αποδέκτης(ες)

 1. Αρχεία καταγραφής στον υπολογιστή σας: Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα, λειτουργικό σύστημα, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας (στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης και τα πρότυπα διαδικτύου των χρηστών μας) Βελτιστοποίηση του παρόντος ιστοτόπου όσον αφορά την απόδοση του συστήματος, τη χρηστικότητα και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  Για αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιστοτόπου, για καλύτερη ενημέρωσή μας σχετικά με τις συμπεριφορές των χρηστών μας σε ολόκληρο τον ιστότοπο, ανάλυση των τάσεων και συλλογή δημογραφικών στοιχείων για τους χρήστες μας στο σύνολό τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και τις διαφημιστικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες μας (για παράδειγμα βελτιστοποίηση και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, παροχή πιο ελκυστικών ειδικών προσφορών και υπηρεσιών) AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
  Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.
  (Ανωνυμοποιημένα):
 2. Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως τίτλος*,
 3. Δεδομένα επικοινωνίας, όπως πόλη, ταχυδρομικός κώδικας και
 4. Δεδομένα οχήματος: στοιχεία διαμόρφωσης του οχήματός σας Ανάλυση μέσω στατιστικών και ερευνητικών διαδικασιών AIGLON A.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι, Ελλάδα και ο επιλεγμένος συνεργάτης της.
  Ο ανωτέρω αποδέκτης ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε αντίστοιχους εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των αναγνωρισμένων σκοπών.
 5. Ασφάλεια των δεδομένων σας
  Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από εσάς, να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία τους καθώς και να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από την ως άνω εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 6. Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας
  Τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και θα παραμείνουν για δέκα χρόνια μετά την απενεργοποίησή του.
  Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας τους, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας ή υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση για τη διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χρονικά όρια της παραγραφής ή για όσο χρονικό διάστημα μας υπαγορεύει το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να τα διατηρούμε (π.χ. για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας για τα παρασχεθέντα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών).
  Επίσης, ενδέχεται να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησής τους, ώστε να διασφαλίσουμε, ότι δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.
  Στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, τα δεδομένα σας τηρούνται μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.
  Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς αυτούς για τρία χρόνια μετά την τελευταία επαφή μαζί μας.
  Εφόσον η διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, τα δεδομένα σας διαγράφονται από τα συστήματα ή/και τα αρχεία της Εταιρείας σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας με ασφάλεια.
 7. Αλληλεπίδραση με άλλους ιστοτόπους
  Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους της Automobiles Citroën, Stellantis Group ή προς ιστοτόπους εξουσιοδοτημένων συνεργατών της Citroën ή τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, μεταφέρεστε στον αντίστοιχο ιστότοπο, που διατηρεί τη δική του ξεχωριστή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων, με τους οποίους δεν έχει ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση.
  Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου.
 8. Τα δικαιώματά σας
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα είδη των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούνται από την Εταιρεία, τον χρόνο διατήρησής τους, τον σκοπό επεξεργασία τους καθώς και να λαμβάνετε αντίγραφο των αποθηκευμένων δεδομένων που σας αφορούν.
  Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την επικαιροποίηση, τροποποίηση ή/και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία διατηρεί η Εταιρεία.
  Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που διατηρούνται από την Εταιρεία. Εάν επιθυμείτε την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε συνδεθείτε στο https://amistore.citroen.gr/my-account χρησιμοποιώντας το e-mail και το password με το οποίο έγινε η εγγραφή σας. Στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία από το προφίλ σας στο πεδίο “Επεξεργασία στοιχείων”. Για οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας και όλων των στοιχείων που συνδέονται με αυτόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας, τα οποία μας παρασχέθηκαν βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία είτε να αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας απευθείας από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δυνάμει του Άρθρου 6 παρ. 1, περ. ε’ ή στ’ του ΓΚΠΔ ή όταν τα προσωπικού δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας.
  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή για το μέλλον, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.
  Παρακαλούμε, σημειώστε ότι τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιορίζονται δια νόμου και συνεπώς να εκπληρώνονται από εμάς ενδεχομένως μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  Αν θέλετε να διεκδικήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) (Data Protection Officer – DPO) της Εταιρείας αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας αρ.240-242, 15231 Χαλάνδρι, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο dpo@sigr.ogr.

Δικαίωμα Καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ), μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες περί υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr.

 1. Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής
  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται ενίοτε να τροποποιηθεί. Οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις επί της παρούσας θα δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ως προς τους όρους προστασίας την δεδομένων σας.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας
  AIGLON A.E,. Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι Αττικής
  Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών AMI email: customercare@my-ami.gr | τηλ.: 210 6700160

Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2022